امتياز دين اسلام

ويژه گی های دين اسلام

که آن را برساير اديان امتياز داده

۱. چون پيامبرما رحمتا للعالمين است از خدا خواسته و خداوند هم

اين عنايت را درحق ما کرده که

اگرکسی فکر گناه بکند پای او گناه نمی نويسند

ولی اگرنيت ثواب کند اگر چه موفق به انجام آن کار نشود

ولی برای او ثواب می نويسند.

۲.پيش از اين هرقومی که مرتکب گناهان بزرگ می شدند

گرفتار عذاب الهی می شدند

اما با آمدن دين آخر الزمان

اين امر از امت محمدص برداشته شد

و عذاب گناه کاران آن ها به روز قيامت

به تاخير افتاد شايد بدين وسيله مجال توبه

بيابند....

....ادامه دارد 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید