آیا اسلام دین اشک است؟

عده ای تصور می کنند اسلام دین اشک و ماتم و اندوه و غم است اما این به چند دلیل باوری غلط است

١. برخی مودت و دوستی با اهل بیت علیهم السلام را با گریستن برآن ها اشتباه گرفته اندو اگر براشک هم تاکید می شود بخاطر ایجاد روحیه ظلم ستیزی است که به لحاظ تربیتی و روانی برای گریه کننده بر مصائب حسین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام نقش به سزایی دارد.

٢. آنچه مداحان منعکس می کنند حقیقت دین نیست ممکن است آن ها در کار خود افراط یا تفریط کنند و اسلامی که مداحان ارائه می دهند بخاطر موقعیت کاری خود تنها بعدی از آن است و بس پس باید اسلام را از اسلام شناسان گرفت.

٣. دین اسلام اگر چه دین مودت است و مودت و دوستی یکی از ابعاد دین است ولی  هرگز نباید دین را تک بعدی دید. همین اسلام هم تولی دارد هم تبری دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا پس اگر اشک می بینید تنها یک بعد از ابعاد دین را با اشک به نمایش گذاشته اند.

۴. درباره اهل بیت تنها اشک و روضه نیست اما چون مصائب زیاد دیدند بیشتر به روضه اشاره می شود ولی روایات دین از مامی خواهد بخاطر مودت نسبت به اهل بیت علیهم السلام در شادمانی شاد و در غم اندوهگین باشیم.

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
حق جویان

مسیحیت ،اسلام ،هندویی ، بودایی ، یهودی ، زردتشت و... شما چه دینی دارید؟ آیا این همان دین پدریتان است؟ چه قدر راجع به آیین خود تحقییق کرده اید؟ آیا فکر نمی کنید حقیقت جزء این باشد که متصور هستید؟ یقینا هر آیینی نقاط ضعف و قوتی دارد و تنها یکی از آنهاست که کاملتراست. 1ioc.com